Δευτέρα-Παρασκευή08.00-18.00
ΔιεύθυνσηΒασιλέως Κωνσταντίνου 27, 3075 Λεμεσός Κύπρος

Authorized Economic Operator (AEO)

Authorized Economic Operator (AEO)
Τι είναι το Authorized Economic Operator (AEO)

Σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις ως «οικονομικός φορέας» θεωρείται πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, συμμετέχει σε δραστηριότητες που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. Ως «εξουσιοδοτημένος οικονομικός φορέας» θεωρείται ο οικονομικός φορέας, ο οποίος είναι αξιόπιστος σε ολόκληρη την Κοινότητα στο πλαίσιο των τελωνειακών πράξεων που διενεργεί και, ως εκ τούτου δικαιούται, εφόσον πληροί συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, να απολαύει ορισμένων ωφελημάτων σε ολόκληρη την Κοινότητα. Ποιος μπορεί να γίνει ΑΕΟ; ΑΕΟ μπορεί να είναι: Κατασκευαστής/παραγωγός ↔ εξαγωγέας ↔ πράκτορας μεταφορών ↔ διαχειριστής αποθήκης (τελωνειακής αποταμίευσης ή προσωρινής εναπόθεσης) ↔ εκτελωνιστής ↔ μεταφορέας ↔ εισαγωγέας.

Υπάρχουν τρία είδη Πιστοποιητικά ΑΕΟ 1) Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Τελωνειακές απλουστεύσεις Χορηγείται σε κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να επωφεληθεί από απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και πληροί τα κριτήρια της τελωνειακής συμμόρφωσης, των κατάλληλων προτύπων τήρησης βιβλίων και της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας. 2) Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Ασφάλεια και προστασία Χορηγείται σε κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να επωφεληθεί από διευκολύνσεις κατά τους τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την ασφάλεια και προστασία κατά την είσοδο ή την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και πληροί τα κριτήρια της τελωνειακής συμμόρφωσης, των κατάλληλων προτύπων τήρησης βιβλίων και της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας και επιπρόσθετα τηρεί τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας 3) Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Τελωνειακές απλουστεύσεις/Ασφάλεια και προστασία Χορηγείται σε κάθε οικονομικό φορέα που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και πληροί τα κριτήρια της τελωνειακής συμμόρφωσης, των κατάλληλων προτύπων τήρησης βιβλίων, της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας, τηρεί τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας και επιθυμεί να επωφεληθεί από όλα τα ευεργετήματα που παρέχονται στους ΑΕΟ.

Με το να γίνουν πάροχοι εφοδιαστικής με πιστοποίηση ΑΕΟ, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποδείξουν τη δέσμευσή τους για συμμόρφωση και ασφάλεια, ενώ παράλληλα επωφελούνται από εξορθολογισμένες τελωνειακές διαδικασίες και μειωμένο κίνδυνο στην αλυσίδα εφοδιασμού.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Ανακαλύψτε και άλλες Υπηρεσίες μας


Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το ISO 22301 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους για τις δραστηριότητές τους και να αναπτύσσουν σχέδια για την πρόληψη, τον μετριασμό και την ανάκαμψη από διαταραχές.

Το ISO 13485 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον κλάδο των ιατρικών συσκευών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να παράγουν, να εγκαθιστούν και να συντηρούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς που προστατεύουν τις ευαίσθητες πληροφορίες τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, διατάραξη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το ISO 22301 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους για τις δραστηριότητές τους και να αναπτύσσουν σχέδια για την πρόληψη, τον μετριασμό και την ανάκαμψη από διαταραχές.

Το ISO 13485 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον κλάδο των ιατρικών συσκευών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να παράγουν, να εγκαθιστούν και να συντηρούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς που προστατεύουν τις ευαίσθητες πληροφορίες τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, διατάραξη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το ISO 22301 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους για τις δραστηριότητές τους και να αναπτύσσουν σχέδια για την πρόληψη, τον μετριασμό και την ανάκαμψη από διαταραχές.

Το ISO 13485 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον κλάδο των ιατρικών συσκευών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να παράγουν, να εγκαθιστούν και να συντηρούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς που προστατεύουν τις ευαίσθητες πληροφορίες τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, διατάραξη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το ISO 22301 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους για τις δραστηριότητές τους και να αναπτύσσουν σχέδια για την πρόληψη, τον μετριασμό και την ανάκαμψη από διαταραχές.

Το ISO 13485 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον κλάδο των ιατρικών συσκευών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να παράγουν, να εγκαθιστούν και να συντηρούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς που προστατεύουν τις ευαίσθητες πληροφορίες τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, διατάραξη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το ISO 22301 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους για τις δραστηριότητές τους και να αναπτύσσουν σχέδια για την πρόληψη, τον μετριασμό και την ανάκαμψη από διαταραχές.

Το ISO 13485 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον κλάδο των ιατρικών συσκευών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να παράγουν, να εγκαθιστούν και να συντηρούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς που προστατεύουν τις ευαίσθητες πληροφορίες τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, διατάραξη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το ISO 22301 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους για τις δραστηριότητές τους και να αναπτύσσουν σχέδια για την πρόληψη, τον μετριασμό και την ανάκαμψη από διαταραχές.

Το ISO 13485 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον κλάδο των ιατρικών συσκευών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να παράγουν, να εγκαθιστούν και να συντηρούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς που προστατεύουν τις ευαίσθητες πληροφορίες τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, διατάραξη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το ISO 22301 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους για τις δραστηριότητές τους και να αναπτύσσουν σχέδια για την πρόληψη, τον μετριασμό και την ανάκαμψη από διαταραχές.

Το ISO 13485 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον κλάδο των ιατρικών συσκευών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να παράγουν, να εγκαθιστούν και να συντηρούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς που προστατεύουν τις ευαίσθητες πληροφορίες τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, διατάραξη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το ISO 22301 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους για τις δραστηριότητές τους και να αναπτύσσουν σχέδια για την πρόληψη, τον μετριασμό και την ανάκαμψη από διαταραχές.

Το ISO 13485 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον κλάδο των ιατρικών συσκευών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να παράγουν, να εγκαθιστούν και να συντηρούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς που προστατεύουν τις ευαίσθητες πληροφορίες τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, διατάραξη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, να μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών και να βελτιώνουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Γραφεία Κεντρικά Γραφεία
Working Worldwide. Headquarters in Cyprus.
+357 25730663
ΔιεύθυνσηΠου μπορείτε να μας βρείτε κατόπι ραντεβού
Vasileos Konstantinou 27 3075 Limassol Cyprus
Διατηρείστε επικοινωνία μαζί μαςSocial links
ΠολιτικέςΠολιτικές

© 2024 Copyright by Kriton Consultants Ltd. All rights reserved.