Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για πιστοποίηση Εξουσιοδοτημένων Οικονομικών Φορέων ΑΕΟ (Authorised Economic Operator)

Εξουσιοδοτημένοι Οικονομικοί Φορείς ΑΕΟ (Authorised Economic Operator) Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες προς ενδιαφερόμενους για να πιστοποηθούν σαν Εξουσιοδοτημένοι Οικονομικοί […]

organwsi-kai-anaptuxi-epixeirisewn-kai-organismwn.jpg

Εξουσιοδοτημένοι Οικονομικοί Φορείς ΑΕΟ (Authorised Economic Operator)

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες προς ενδιαφερόμενους για να πιστοποηθούν σαν Εξουσιοδοτημένοι Οικονομικοί Φορείς ΑΕΟ (Authorised Economic Operator). Ο θεσμός του «εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα» (Authorised Economic Operator) στο εξής ΑΕΟ, ετέθη σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2008. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας, ο εξουσιοδοτημένος οικονομικός φορέας επωφελείται:

  • από απλουστεύσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία∙ ή/και
  • από διευκολύνσεις σχετικά με τους τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας.

Σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις ως «οικονομικός φορέας» θεωρείται πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, συμμετέχει σε δραστηριότητες που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία.

Ως «εξουσιοδοτημένος οικονομικός φορέας» θεωρείται ο οικονομικός φορέας, ο οποίος είναι αξιόπιστος σε ολόκληρη την Κοινότητα στο πλαίσιο των τελωνειακών πράξεων που διενεργεί και, ως εκ τούτου δικαιούται, εφόσον πληροί συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, να απολαύει ορισμένων ωφελημάτων σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Ποιος μπορεί να γίνει ΑΕΟ;

ΑΕΟ μπορεί να είναι:
Κατασκευαστής/παραγωγός ↔ εξαγωγέας ↔ πράκτορας μεταφορών ↔ διαχειριστής αποθήκης (τελωνειακής αποταμίευσης ή προσωρινής εναπόθεσης) ↔ εκτελωνιστής ↔ μεταφορέας ↔ εισαγωγέας.

Υπάρχουν τρία είδη Πιστοποιητικά ΑΕΟ
1) Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Τελωνειακές απλουστεύσεις
Χορηγείται σε κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να επωφεληθεί από απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και πληροί τα κριτήρια της τελωνειακής συμμόρφωσης, των κατάλληλων προτύπων τήρησης βιβλίων και της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας.

2) Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Ασφάλεια και προστασία
Χορηγείται σε κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να επωφεληθεί από διευκολύνσεις κατά τους τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την ασφάλεια και προστασία κατά την είσοδο ή την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και πληροί τα κριτήρια της τελωνειακής συμμόρφωσης, των κατάλληλων προτύπων τήρησης βιβλίων και της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας και επιπρόσθετα τηρεί τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας

3) Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Τελωνειακές απλουστεύσεις/Ασφάλεια και προστασία
Χορηγείται σε κάθε οικονομικό φορέα που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και πληροί τα κριτήρια της τελωνειακής συμμόρφωσης, των κατάλληλων προτύπων τήρησης βιβλίων, της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας, τηρεί τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας και επιθυμεί να επωφεληθεί από όλα τα ευεργετήματα που παρέχονται στους ΑΕΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

© 2023 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual