Συμβουλευτικες Υπηρεσιες

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISO 27001:2013 / Information Security Management System(ISMS)

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες για την εφαρμογή του συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών ISO 27001:2013.

Το ISO 27001 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών. Το σύστημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία θέλει να διασφαλίσει την ασφάλεια των πληροφοριών της.

Οι πληροφορίες σε ένα οργανισμό είναι πολύ σημαντικές και θεωρούνται προϊόντα με επιχειρησιακή αξία, χρησιμότητα και σημασία. Η μορφή των πληροφοριών μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε έντυπη ή χειρόγραφη μορφή, αποθηκευμένη σε συστήματα υπολογιστών, σε βάσεις δεδομένων ή διακινούμενη σε δίκτυα κάθε είδους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων υπηρεσιών.

Η ασφάλεια της πληροφορίας βασίζεται στην ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα.

Ακεραιότητα: οι πληροφορίες δεν είναι διεφθαρμένες
Διαθεσιμότητα: οι πληροφορίες είναι προσιτές σε εκείνους που τις χρειάζονται
Εμπιστευτικότητα: δεν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες μη εξουσιοδοτημένα άτομα

Οι απειλές που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών τους, τις οδηγούν στην χρήση ενός συστήματος ασφάλειας πληροφοριών το οποίο θα προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τις διάφορες αρνητικές επιδράσεις.

Τα οφέλη για έναν Οργανισμό από την υιοθέτηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών είναι:

  • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών
  • Προστασία και διαφύλαξη των πληροφοριών του οργανισμού
  • Το πιστοποιητικό ISO 27001 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.
  • Διαβεβαίωση των ενδιαφερόμενων μερών ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με την υπάρχουσα νομοθεσία.
  • Δέσμευση του προσωπικού και βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας των πληροφοριών στην εργασία.
  • Μείωση του κόστους – από άμεσα κόστη π.χ. κλοπή φορητού υπολογιστή, και από έμμεσα κόστη π.χ. φήμη, νομικές απώλειες.
  • Προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  • Αναβαθμίζεται η εικόνα του Οργανισμού

Η σύμβουλος μας Βίβιαν Λοϊζίδου είναι πιστοποιημένη Lead Auditor για τα θέματα ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 από τον διεθνή οργανισμό IQNet.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2020 Kriton Consultants. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual